گواهی نامه و افتخارات

                                              
                                                 کارآفرین برتر استانی در بخش صنعت

 

 


  
 


                                    دریافت لوح تقدیر به مناسبت گرامیداشت 
                                              روز صنعت و معدن 10 تیر ماه 86 
                                                   به عنوان واحد صنعتی نمونه
 
 


 


                                                لوح تقدیرانتخاب کارآفرین درحال رشد
                                                         استان در زمینه صنعت                                                لوح تقدیربه عنوان واحد نمونه صنعتی 

 


 

 


 

 


 


 


 
 


  


 

 


  


  


 


                                            کسب عنوان واحد نمونه در سال 86

 


 


                   انتخاب شرکت به عنوان یکی از 19 شرکت برتر کشور در جشنواره 
                   قهرمانان صنعت ایران و دریافت تندیس زرین از دست وزیر محترم 
                   کار و ریاست محترم کمسیون  صنعت و معدن مجلس در آذر 1386 
                                       انتخاب شرکت به عنوان تولید کننده برتر سال86 
                                              درپنجمین جشنواره تولید ملی،افتخار ملی