اهداف

اهداف استراتژیک شرکت تراکتورسازی کردستان : 

1- از منظر سهامداران و سازمان به طور متقابل : 

- افزایش سود آوری و بازده سرمایه گذاری
- افزایش سهم بازار (داخل و خارج ایران )
- افزایش سرمایه شرکت
- افزایش ظرفیت تولید
- استقلال در تأمین غیرانحصاری
- بهبود بهره وری ( بهبود ساختار هزینه و افزایش کارایی استفاده از دارایی )
- توسعه دانش و فن آوری تولید و محصول
- ارتقاء رویکردهای نوین مدیریتی و رهبری سازمانی 

2- از منظر مدیران و کارکنان و سازمان به طور متقابل : 

- افزایش میزان مشارکت و کار گروهی و انتقادات و پیشنهادات سازنده
- افزایش خلاقیت و نوآوری
- بهبود ارتباطات و کانال های ارتباطی در سازمان
- افزایش بلوغ و بهره وری کارکنان از دو بعد انگیزشی
و تخصصی ( رضایتمندی ، وفاداری ، انگیزش و تخصص )
- بهبود ساختار کارکنان 

3- از منظر مشتری و سازمان به طور متقابل : 

- ایجاد تنوع در محصول
- توسعه محصولات فعلی و متناسب سازی آنها
- افزایش چابکی شرکت در پاسخ به بازار و مشتریان ( تحقیقات بازار ، طراحی ، تولید ، بازارایابی و فروش ، خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) )
- ایجاد سهولت و سرعت برای مشتریان جهت دسترسی به محصولات
- افزایش سهولت و سرعت برای مشتریان جهت دسترسی به خدمات پس از فروش
- افزایش کیفیت محصولات با قیمت رقابتی
- بهبود ارتباطات با مشتری
- افزایش وفاداری مشتریان موجود

- افزایش جذب مشتریان جدید 

4- از منظر شرکاء و تأمین کنندگان و سازمان به طور متقابل : 

- توسعه همکاری با شرکاء و تأمین کنندگان
- بهبود ساختار ارتباطات با شرکاء و تأمین کنندگان
- بهبود فرآیند تسهیم دانش با شرکاء و تأمین کنندگان
- افزایش رضایتمندی و وفاداری شرکاء و تأمین کنندگان
- افزایش توانمندی شرکاء و تأمین کنندگان

5- از منظر جامعه و سازمان به طور متقابل : 

- افزایش میزان تأثیر در اقتصاد محلی و ملی و اشتغالزایی
- پوشش دادن تمامی قوانین و مقررات مرتبط به شرکت و فراتر رفتن از آنها - افزایش فعالیت های عام المنفعه
- توسعه نام و نشان تجاری در داخل و خارج ایران
- افزایش میزان برخورداری از تسهیلات دولت جهت تولید و صادرات