مناقصات

آگهی مناقصه شرکت در مورد هدایای تبلیغاتی

شرکت تراکتورسازی در نظر دارد تهیه هدایای تبلیغاتی پایان سال خود را به یک موسسه تبلیغاتی واگذار نماید.