اطلاعات تماس


كارخانه:
ایران، كردستان، سنندج، كمربندی همدان -کرمانشاه


تلفن:
3-6223471 - 0871  فکس : 6223492


تلفن دفتر مدیریت عامل : 6223480 - 0871 فکس : 6223490پست الكترونیكی: info@ktm.co.ir

سایت :
http://www.ktm.co.ir


دفتر تهران:
کیلو متر 5/9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو نبش خیابان نقش زرین گروه صنایع تراکتورسازی تلفن 4-44513301  - 021 فکس : 44538879